arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene Voorwaarden

Algemeen
 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Beauty by Esmé en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

 

Verplichtingen van Beauty by Esmé

 • Beauty by Esmé staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten. 
 • Beauty by Esmé stelt de klant op de hoogte van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling. 
 • Beauty by Esmé zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 • Beauty by Esmé zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren. 
 • Beauty by Esmé voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt. 

 

Verplichtingen van de klant

 • De klant dient alle gegevens aan Beauty by Esmé te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling. 
 • De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst Beauty by Esmé op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

 

Betaling

 • Beauty by Esmé vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en in het salon. 
 • De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 • Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
 • Voor zover de behandeling nog niet vooraf is betaald, dient de klant direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van Beauty by Esmé op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.

 

Annuleringsvoorwaarden

 • De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak.
 • Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, mag Beauty by Esmé het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
 • Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag Beauty by Esmé de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
 • In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.

 

Garantievoorwaarden

 • 1.    Beauty by Esmé biedt de klant 7 dagen garantie op de behandeling en/of producten.
 • 2.    Deze garantie geldt niet, wanneer:
  1. De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door Beauty by Esmé zijn aanbevolen;
  2. De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd;
  3. De klant de producten niet volgens het advies van de praktijk heeft gebruikt;
  4. De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.


Klachtenafhandeling

 • Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen twee werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij Beauty by Esmé.
 • Beauty by Esmé moet binnen vijf werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.
 • Is een klacht gegrond, dan zal Beauty by Esmé de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken. 
 • Komen Beauty by Esmé en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.

 

Beschadiging & diefstal

 • Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in de praktijk beschadigt, dan heeft Beauty by Esmé het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen. 
 • Diefstal wordt door Beauty by Esmé altijd direct bij de politie gemeld. 

 

Behoorlijk gedrag
De klant dient zich in de praktijk te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft Beauty by Esmé het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot de praktijk te weigeren.

 

Recht

Op elke overeenkomst tussen Beauty by Esmé en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.